| by styrelsen@folkbyggen.se | No comments

Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till den årliga föreningsstämman.

Tid: 2019-04-25 19:00

Plats: Samlingslokalen Sunnanvindsgatan 8, gavel

Dagsordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. a Proposition stadgeändring
 18. Stämmans avslutande

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på SBC-portalen två veckor innan stämman, inlogg finns på avgiftsavi.